UZAICINĀJUMS
Šķeldas piegādēm

CENU APTAUJA Nr. PSIAGK-2024/2

PSIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" izsludina cenu aptauju par šķeldas piegādi.
Prognozētais apjoms 10 250 ber. m3.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024.gada 26.janvāra plkst. 08:15.
Piedāvājumi jāiesūta elektroniski e-pastā: info@garkalnesks.lv.

Pēc piedāvājumu saņemšanas, PSIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” izskatīs visus iesniegtos piedāvājumus, ņems vērā zemāko cenu piedāvājumus, un lems par līguma noslēgšanu.
Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.

"Centralizētās siltumapgādes katlumājas piegāde un uzstādīšana Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā"

"Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Acones ielā 9, Ulbroka, Ropažu novadā"

Precizējošie jautājumi atklātam konkursam PSIAGK 2022/5 “Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Acones ielā 9, Ulbroka, Ropažu novads”:

1.jautājums
Ja otrs objekts patreiz ir būvniecības stadijā un tiks pabeigts š.g. beigās, attiecīgi par būvniecības lietu var pārliecināties BIS sistēmā (ir būvatļauja). Vai ar šo objektu arī var izpildīt kvalifikācijas prasības?
Atbilde:
Ar objektu, kurš vēl nav nodots ekspluatācijā, nevar izpildīt kvalifikācijas prasības.

2.jautājums:
Lūdzam atsūtīt esošo centralizēto siltumapgādes tīklu plānu ar jaunās trases plānoto pieslēguma punktu.
Atbilde:
Pievienojam informāciju par esošajiem siltumapgādes tīklu sākuma punktiem.

3.jautājums:
Lūdzam norādīt inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu kanalizācija, elektrība) pieslējumā vietas.
Atbilde:
Inženierkomunikāciju pieslēguma vietas šobrīd nav precīzi nosakāmas, jo tās cita starpā arī atkarīgas no pretendenta piedāvātā katlu mājas tehnoloģiskā risinājuma. Iespējamās pieslēguma vietas tiks noteiktas projektēšanas laikā.

4.jautājums:
Lūdzam sniegt teritorijas topogrāfiju vai plānu dwg formātā.
Atbilde:
Pretendentam jāpieņem, ka plānotās teritorijas topogrāfijas nav vai arī tā ir jāaktualizē. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 9.pielikuma “Līguma projekts” 14.3.1. punktam tas ir Būvuzņēmēja pienākums.

5.jautājums:
Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājumā jāparedz tikai viens kurināmā transportieris (no kurināmā noliktavas līdz abiem katliem (5 un 1 MW)
Atbilde:
Iepirkuma tehniskā specifikācija nedefinē prasību vai kurināmā transportēšana ir vienota vai atsevišķa uz katru no katliem. Tas atkarīgs no piedāvātā risinājuma, vienlaikus saglabājot vispārējo principu, ka jāpiedāvā un jārealizē energoefektīvi risinājumi.

6.jautājums:
Lūdzam apstiprināt, ka nepieciešamā katlu mājas maksimālā jauda ir 5 MW (nevis 6 MW), respektīvi, ka abi katli nestrādās vienlaicīgi. Informācija ir nepieciešama izvēloties sūkņus, vadības vārstus un citas iekārtas
Atbilde:
Jautājumā norādītajā izpratnē katlu mājas maksimālā jauda ir 5MW, nav paredzēts darbināt abus katlus vienlaicīgi ar maksimālo jaudu. Vienlaikus norādām, ka ir iespējama situācija, kad abi katli darbojas vienlaikus, bet ne uz pilnu jaudu. Šo, lūdzam, ņemt vērā plānojot katlu mājas vadības/ automātikas sistēmu.

7.jautājums:
Vai jaunā katlumāja no esošajiem siltumtīkliem jānodala ar siltummaiņiem? Ja jā, tad lūdzu sniegt siltummaiņu tehniskās prasības.
Atbilde:
Katlumāja ir jānodala no siltumpārvades sistēmas, tai skaitā no šajā iepirkumā paredzētā siltumtrases posma līdz esošajiem tīkliem. Veids, kā nodalīt, ir atkarīgs no pretendenta piedāvātā risinājuma

8.jautājums:
Lūdzam sniegt tehnisko informāciju par esošajiem siltumtīkliem un pievienošanās punktiem tiem.
Atbilde:
Uz šo jautājumu esam jau atbildējuši iepriekš, skatīt uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes

9.jautājums:
Lūdzam sniegt informāciju par siltumnesēja maksimālajām un minimālajām plūsmās esošajos siltumtīklos
Atbilde:
Esošos siltumtīklus apkalpo līdz šim un apkalpos arī turpmāk pašvaldības aģentūra “Saimnieks”. PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” uzdevums ir ražot un piegādāt siltumenerģiju atbilstoši PA “Saimnieks” pieprasījumam.

10.jautājums:
Lūdzam apstiprināt ka piedāvājumā jāiekļauj tikai viens skurstenis uz abiem katliem
Atbilde:
Jā, piedāvājumā jāiekļauj viens skurstenis uz abiem katliem.

11.jautājums:
Vai kurināmā noliktava jāparedz atvērta vai slēgta (ar vārtiem) tipa?
Atbilde:
Slēgta tipa ar vārtiem.

12.jautājums:
Vai prasība par maksimālo ārdu termisko slodzes 600 kw/m2 attiecas tikai uz 5 MW katlu vai arī uz 1 MW katlu?
Atbilde:
Attiecas uz 5 MW katlu.

13.jautājums:
Vai prasība uzstādīt dūmgāzu recirkulācijas sistēmu attiecas tikai uz 5 MW katlu vai arī uz 1 MW katlu
Atbilde:
Attiecas uz katlu māju kopumā.

14.jautājums:
Vai var izmantot vienu un to pašu pelnu konteineru gan katlam, gan elektrostatiskam filtram?
Atbilde:
Pelnu saimniecība var būt apvienota vai atdalīta, tas atkarīgs no pretendenta piedāvājuma.

15.jautājums:
Lūdzam precizēt vai katlumājā Radiostacijas ielā 17C četru uzstādīto katlu kopējā siltuma ražības jauda tiešām ir 2,4MW kā norādīts nolikumā?
Atbilde:
Jā, apstiprinām, ka katlumājā Radiostacijas ielā 17C četru uzstādīto katlu kopējā siltuma ražības jauda ir 2,4MW.

16.jautājums:
Lūdzam apstiprināt ka piedāvājuma apjomā centralizētās siltumapgādes tīklu signalizācija jāparedz tikai no jauna izbūvējamajai siltumtrasei.
Atbilde:
Jā, apstiprinām, ka signalizācija jāparedz tikai no jauna izbūvējamajai siltumtrasei.

17.jautājums:
Vai var piedāvāt cita veida degvielas padevi no noliktavas, nekā tas minēts Tehniskās specifikācijas 4.1.1.5.punktā?
Atbilde:
Pieļaujam, ka jautājumā bija domāta kurināmā padeves veids. Vēlamies informēt, ka apkopojot informāciju par iespējamiem risinājumiem un to izmaksām, tiek izskatīta iespēja veikt korekcijas minētajā Tehniskās specifikācijas punktā, paplašinot kurināmā padeves veidus. Lūgums sekot līdzi informācijai PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” mājas lapā.

18.jautājums:
Vai Pasūtītājs ir paredzējis norādītā zemes gabala zonējuma maiņu no P uz TA? Vai tiek paredzēts kāds cits risinājums?
Atbilde:
Minētais jautājums ir skatīts Ropažu novada pašvaldībā un šobrīd tiek risināts. PSIA “GARKALNES KOUNĀLSERVISS” rīcībā ir domes lēmums par apbūves tiesību piešķiršanu uz norādītā zemes gabala.

19.jautājums:
Ņemot vērā, ka 2018.gada 12.jūnija MK noteikumos Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” nav minēts atsevišķs industriālo ēku kods, tad ņemot vērā, ka katlumājas, kas ir šī iepirkuma priekšmets, ir klasificēta kā “Rūpnieciskās ražošanas ēka”” ar kodu 12510103, vai esam pareizi sapratuši, ka pasūtītājs šīs prasības ietvaros par industriālām ēkām uzskatu jebkuru ēku, kas klasificēta kā rūpnieciskās ražošanas ēka ar klasifikācijas kodu 125101 vai tā apakškodiem.
Atbilde:
Apstiprinām, ka pieredzes apliecinājumam tiks uzskatīta par atbilstošu pieredze jebkuras ēkas ar klasifikācijas kodu 125101 vai tās apakškodiem būvniecība.

 

Saistībā ar Jūsu iesūtīto lūgumu apstiprināt, ka Iepirkuma priekšmets neietver zemes gabala zonējuma maiņu, lokālplānojuma vai detālplanojuma izstrādi un to, ka šādi darbi nav paredzēti un šo darbu veikšana Pretendentam nav jāiekļauj finanšu piedāvājumā un izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikā publiskajā iepirkumā, vēlamies apstiprināt, ka zemes gabala zonējuma maiņa, lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrāde nav iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa un šo jautājumu risina PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības administrāciju.

"Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Līdumnieku ielā 6, Saurieši, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā"

Precizējošie jautājumi atklātam konkursam PSIAGK 2022/4 “Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Līdumnieku iela 6, Saurieši, Ropažu novads”:

1.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.5. punktu – Vai citas drošas un pārbaudītas kurināmā padeves metodes - piemēram, ar ķēdes transportieri, giljotīnas ugunsslēgu un hidraulisku katla barotāju tiks izskatītas?
ATBILDE:
Pasūtītājs izlēmis par labu hidrauliskam piedziņas stūmējam. Citas padeves metodes netiks izskatītas.

2.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.6 punktu - kā prasītāja izpildījumā kurināmā izkraušanas un transportēšanas padevi paredzēts reversēt?
ATBILDE:
Gadījumos, ja kaut kas nosprūst, nepieciešams, ka sistēma spējīga darboties reversi.

3.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.7 punktu – Vai pasūtītājs ir informēts, ka šāda viena mehānisma padeve nav ugunsdroša un balstās tikai uz ūdens ugunsdzēsības sistēmu, kas salā vai avārijā, ar ūdeni var arī nedarboties, tāpat šāda padeve nevar izmantot sausu un efektīvu kurināmo (tāpēc jālej ūdens sausā kurināmā)?
ATBILDE:
Nolikumā prasītais risinājums ir pārbaudīts un plaši izmantots.

4.jautājums
Kāda ir paredzēta lietderība ar sausu kurināmo?
ATBILDE:
Prasītā lietderība, ir norādīta tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1, tajā skaitā arī paredzētie kurināmā parametri – mitruma diapazons un pelnainība.

5.jautājums:
Vai Pasūtītājs ir paredzējis norādītā zemes gabala zonējuma maiņu no P uz TA? Vai tiek paredzēts kāds cits risinājums?
ATBILDE:
Minētais jautājums ir skatīts Ropažu novada pašvaldībā un šobrīd tiek risināts. PSIA “GARKALNES KOUNĀLSERVISS” rīcībā ir domes lēmums par apbūves tiesību piešķiršanu uz norādītā zemes gabala.

 

Saistībā ar Jūsu iesūtīto lūgumu apstiprināt, ka Iepirkuma priekšmets neietver zemes gabala zonējuma maiņu, lokālplānojuma vai detālplanojuma izstrādi un to, ka šādi darbi nav paredzēti un šo darbu veikšana Pretendentam nav jāiekļauj finanšu piedāvājumā un izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikā publiskajā iepirkumā, vēlamies apstiprināt, ka zemes gabala zonējuma maiņa, lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrāde nav iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa un šo jautājumu risina PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības administrāciju.

"Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Zahārija Stopija ielā 1, Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā"

Precizējošie jautājumi atklātam konkursam PSIAGK 2022/3 “Biomasas katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Zaharija Stopija ielā 1, Upeslejas, Ropažu novads”:

1.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.5. punktu – Vai citas drošas un pārbaudītas kurināmā padeves metodes - piemēram, ar ķēdes transportieri, giljotīnas ugunsslēgu un hidraulisku katla barotāju tiks izskatītas?
ATBILDE:
Pasūtītājs izlēmis par labu hidrauliskam piedziņas stūmējam. Citas padeves metodes netiks izskatītas.

2.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.6 punktu - kā prasītāja izpildījumā kurināmā izkraušanas un transportēšanas padevi paredzēts reversēt?
ATBILDE:
Gadījumos, ja kaut kas nosprūst, nepieciešams, ka sistēma spējīga darboties reversi.

3.jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 4.1.1.7 punktu – Vai pasūtītājs ir informēts, ka šāda viena mehānisma padeve nav ugunsdroša un balstās tikai uz ūdens ugunsdzēsības sistēmu, kas salā vai avārijā, ar ūdeni var arī nedarboties, tāpat šāda padeve nevar izmantot sausu un efektīvu kurināmo (tāpēc jālej ūdens sausā kurināmā)?
ATBILDE:
Nolikumā prasītais risinājums ir pārbaudīts un plaši izmantots.

4.jautājums
Kāda ir paredzēta lietderība ar sausu kurināmo?
ATBILDE:
Prasītā lietderība, ir norādīta tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1, tajā skaitā arī paredzētie kurināmā parametri – mitruma diapazons un pelnainība.

"Centralizētās siltumapgādes katlumājas piegāde un uzstādīšana Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā"

Paziņojam, ka ir noslēgusies PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” rīkotā iepirkuma “Centralizētās siltumapgādes katlumājas piegāde un uzstādīšana Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (identifikācijas Nr. PSIAGK 2022/2) ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Ievērojot to, ka iesniegtie piedāvājumi vairākkārtēji pārsniedz šim mērķim Ropažu novada domes apstiprinātā budžeta iespējas, PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” iepirkumu komisija 2022.gada 7.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

Lai iekļautos apstiprinātā budžeta ietvaros, PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” plāno grozījumus konkursa nolikumā un izsludināt jaunu konkursu jau tuvākajā laikā.

1.jautājums
Objekta “Bebri”, Līči, Stopiņu pag., Ropažu nov., kad.nr. 80960010526 teritorijā blakus esošajai gāzes katlu mājai atrodas apzaļumota teritorija ar kokiem un krūmiem. Vai iepirkuma apjomā jaunās konteinertipa katlu mājas uzstādīšanai Pretendentam jāiekļauj arī teritorijas labiekārtošanas darbi – koku zāģēšana, zemes līdzināšana un cietā seguma izveide? Tehniskajā specifikācijā nav iekļauta informācija par laukumu.
ATBILDE:
Iepirkumā paredzētās tehnoloģijas izvietošanai norādītajā zemes gabalā blakus esošajam siltumavotam nav paredzēta koku zāģēšana, bet ja ir nepieciešami zemes darbi, lai uzstādītu un palaistu Pretendenta šajā iepirkumā piedāvāto tehnoloģiju, tad tādi Pretendentam ir jānorāda tehniskajā risinājumā un jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Teritorijas labiekārtošanas darbi nav iepirkuma apjoms.

2.jautājums

Kāda aptuvenā platība un seguma veids jāparedz granulu transportam?
ATBILDE:
Šajā iepirkumu procedūrā Pretendentam jāpiegādā granulu glabāšanas vieta, kas integrēta piegādātajā un uzstādītajā tehnoloģijā. Granulu transports līdz granulu glabāšanas vietai nav šīs procedūras sastāvdaļa

3.jautājums
Vai iepirkuma Tehniskajā piedāvājumā nepieciešams iekļaut katlu mājas konteinera ārējo apgaismojumu un signalizācijas sistēmu?
ATBILDE:
Ārējais apgaismojums un signalizācijas sistēma ir nepieciešama, tie saskaņojami projektēšanas laikā.

No 2019.gada 1.janvāra visa informācija par iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Informācija par zem sliekšņa publiskajiem iepirkumiem līdz 2018.gada 31.decembrim

Publikāc. datumsIdentifikāc. Nr.Iepirkuma priekšmetsParedzamā līguma summaAtvēršanas datumsKontaktpersona
19.10.2018.PSIAGK 2018/3KTehniskās sāls un tehniskā kalcija hlorīda (putekļu absorbenta) iegādelīdz 42 000 eiro31.10.2018.Ilga Ņukša, 67998645, info@garkalnesks.lv
08.10.2018.PSIAGK 2018/2KPar lietotas kravas automašīnas iegādilīdz 42 000 eiro19.10.2018. Ilga Ņukša, 67998645, info@garkalnesks.lv
10.08.2018.PSIAGK 2018/1KPar lietotas kravas automašīnas iegādilīdz 42 000 eiro21.08.2018.Ilga Ņukša, 67998645, info@garkalnesks.lv
29.11.2017.PSIAGK 2017/2KPar atkritumvedēja automašīnas iegādi>līdz 134 999 euro27.12.2017.Ilga Ņukša, 67998645, info@garkalnesks.lv
27.10.2017.PSIAGK 2017/1KDegvielas iegādelīdz 134 999 euro22.11.2017.Ilga Ņukša, 67998645, info@garkalnesks.lv
26.10.2016.PSIAGK 2016/4KPar lietota ekskavatora - iekrāvēja iegādilīdz 42 000 eiro07.11.2016.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
13.10.2016.PSIAGK 2016/3KPar ielota ekskavatora - iekrāvēja iegādilīdz 42 000 eiro24.10.2016.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
26.09.2016.PSIAGK 2016/2KPar ekskavatora - iekrāvēja iegādilīdz 42 000 eiro07.10.2016.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
13.09.2016.PSIAGK 2016/1KPar ekskavatora - iekrāvēja iegādilīdz 42 000 eiro26.09.2016.Santa Bubindusa, 67998645, santa@garkalnesks.lv
12.06.2015.PSIAGK 2015/2KLietota kravas furgona iegādelīdz 7000 eiro25.06.2015.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
10.04.2015.PSIAGK 2015/1KPar tehniskās sāls iegādilīdz 42 000 eiro24.04.2015.
Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
30.06.2014.PSIAGK 2014/1KPar lietotas kravas automašīnas iegādilīdz 42 000 eiro11.07.2014.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
15.05.2014.PSIAGK 2014/1KPar ekskavatora iekrāvēja iegādi60000 - 80000 euro16.06.2014.Santa Bubindusa, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
18.10.2013.PSIAGK 2013/5KPar lietotas atkritumvedēja automašīnas iegādilīdz 29999,99 Ls30.10.2013.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
16.08.2013.PSIAGK 2013/4KPar elektromateriālu iegādilīdz 29999,99 Ls27.08.2013.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
16.07.2013.PSIAGK 2013/3KPar kravas automašīnas ar speciālo aprīkojumu iegādilīdz 9205326.08.2013Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@, garkalnesks.lv
14.01.2013.PSIAGK 2013/1KPar atkritumvedēja iegādino 92053 Ls26.02.2013.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@
06.06.2013.PSIAGK 2013/2KPar sniega lāpstas iegādilīdz 19999,99 Ls18.06.2013.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
01.10.2012.PSIAGK 2012/2KPar kokskaidu granulu iegādilīdz 19999,99 Ls15.10.2012.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
12.04.2012.PSIAGK 2012/1KPar traktortehnikas piegādilīdz 50000 Ls18.05.2012.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@
19.10.2011.PSIAGK 2011/4KPar būvgružu un atkritumu izvešanu ar konteineriemlīdz 19999,99 Ls01.11.2011.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
17.10.2011.PSIAGK 2011/3KPar ceļu kaisāmās sāls piegādilīdz 19999,99 Ls01.11.2011.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@garkalnesks.lv
19.07.2011.PSIAGK 2011/1Par autotransporta degvielas iegādilīdz 50000 Ls01.06.2011.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@
30.07.2010.PSIAGK 2010/1Ceļu uzturēšanas tehnikas piegādelīdz 65000 Ls03.09.2010.Santa Laizāne, 67998645, santa.laizane@
20.04.2011.PSIAGK 2011/2KPar dolomīta šķembu un smilts iegādilīdz 19999,99 Ls16.05.2011.Santa Laizāne, 67998645 santa.laizane@garkalnesks.lv