Publiskojamā informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 58.panta prasībām.

Juridiskā adrese, kontaktinformācija: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, tālr. +371 26616679, +371 67998645, info@garkalnesks.lv .

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:
Ropažu novada pašvaldības izpilddrektors Maksims Griščenko no 01.07.2021.
Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītājs Aivars Laurs līdz 17.12.2019.
Garkalnes novada domes izpilddirektore Jeļena Toca no 18.12.2019.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāts (1.1.a):
Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam
Atskaite par 2016.-2018. gada attīstības stratēģijas mērķu īstenošanas rezultātiem

Izmaksātās dividendes, EUR (1.1.b): kopš 2019.gada nav maksātas

Nodokļu maksājumu kopsumma, EUR (1.1.b):
2016.gads - 236234 EUR
2017.gads - 234723 EUR
2018.gads - 275660 EUR
2019.gads - 280821 EUR
2020.gads - 311711 EUR
2021.gads - 315408 EUR
2022.gads - 347941 EUR
2023.gads - 309627 EUR

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums, EUR (1.1.c): kopš 2019.gada nav saņemts

Kapitālsabiedrības apstiprināts, revidēts gada pārskats (1.2.b):
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Operatīvā bilance:
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 30.09.2023
01.01.2023 - 31.12.2023

Pamatkapitāla lielums un Ropažu novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 892054 EUR, 100% Ropažu novada Dome

Līdzdalības citās sabiedrībās (1.3.a): NAV

Organizatoriskā struktūra (1.3.b): Organizatoriskā struktūra

Saņemtie vai veiktie ziedojumi, EUR (1.3.c): Nav kopš 2019.gada

Informācija par iepirkumiem (1.3.d):
Informācija pieejama www.garkalnesks.lv sadaļā PUBLISKIE IEPIRKUMI.
Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par aktuālajiem tarifiem: Informācija ir pieejama sadaļā PAKALPOJUMI

Informācija par kapitālsabiedrības veiktajām darbībām korupcijas risku mazināšanai (1.3.e)

Statūti (1.3.f): Statūti

Valdes nolikums, kas regulē tās darbību (1.3.g): Nolikums

Informācija par valdes locekli (1.3.h): Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns, tel.: 29272600

Informācija par dalībnieku sapulcēm (1.3.i): skatīt zemāk

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes atalgojumu (1.3.j): Atalgojuma politika

PSIA "Garkalnes Komunālserviss" darbinieku atlīdzības apmērs

*Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februārā noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktos principus, apstiprināts mēnešalgas koeficients 2,094.

Ziedošanas stratēģija un kārtība (1.3.k): Sabiedrība neveic ziedojumus.

Ziņas, ka pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV

Kapitālsabiedrības Ētikas kodekss: skatīt šeit

Dalībnieku sapulces

1Valsts pārvaldes iekārtas likums, 88.panta 1.daļa

Paziņojumi par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) ir pieejami šeit