Aptaujā "Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēma Garkalnes novadā no 2020" laika posmā no 05.08.2020. līdz 25.08.2020. piedalījās 57 respondenti sekojošā sadalījumā pa apdzīvotām vietām: Garkalne - 12, Langstiņi – 7, Sunīši – 7, Berģi - 5, Upesciems - 4, Skuķīši - 4, citi – 9, nenorādot apdzīvotu vietu – 9. 93%, jeb 53 respondenti, norādīja, ka dzīvo privātmājā, 2 - dzīvoklī, 1 - dvīņu mājā, 1 - vasarnīcā.

Respondentiem tika uzdoti 14 jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā.

70%, jeb, 40 respondenti, norādīja, ka šobrīd šķiro atkritumus, 9- nē, 8- nē, bet plāno to darīt no 2021.gada. Šī ir pozitīva tendence, jo skaidri ir redzams, ka vairākumam respondentu rūp atkritumu šķirošana un to daudzuma samazināšana.

Jautājām "Ja nešķirojat sadzīves atkritumus, kāds ir iemesls un kas motivētu Jūs uzsākt to darīt?" Tika sniegtas 14 atbildes, kur dominējošs ir viedoklis, ka ir nepieciešamas vairāk publiskās šķirošanas vietas, lai tās būtu pieejama lielākam skaitam iedzīvotāju. Saņēmām arī viedokli, ka trūkst pārliecības par sašķirotā materiāla tālāku pārstrādi, kā arī trūkst informācijas par šķirošanas pakalpojuma pieejamību. Vienā atbildē tika uzsvērta depozīta sistēmas ieviešanas nepieciešamība, kā arī stingrāks normatīvais regulējums, padarot šķirošanas sistēmu obligātu valsts līmenī.

Pārejot pie galvenās aptaujas tēmas – par bioloģisko atkritumu šķirošanu, jautājām "Vai Jūs kompostējat bioloģiski noārdāmos atkritumus (virtuves atkritumi, zāle, lapas utt.)?". 56,1%, jeb 32 respondenti, sniedza atbildi "jā", 19 – nē, 6 - nē, bet plāno to darīt no 2021.gada. Arī atbildes uz šo jautājumu norāda uz pozitīvu tendenci – jau šobrīd salīdzinoši liela daļa bioloģiski noārdāmo atkritumu privātmājās tiek kompostēta.

Garkalnes novadā tiek piedāvāta iespēja pasūtīt m3 lielu big-bag maisu lapu un zāles savākšanai, kas nedēļas laikā tiek atvests un tad nedēļas laikā pēc pieteikuma par piepildīšanu – tiek aizvests. Jautājām “Vai esat izmantojuši mūsu pakalpojumu - dārzu bioloģisko atkritumu savākšana ar big-bag maisiem?” 70%, jeb 40 respondeni, – nē, 11 – jā, 6 - nē, bet plāno to izmantot. Arī mums kā pakalpojuma sniedzējam šī sistēma nešķiet pilnībā piemērota, tā ir sarežģīta gan no loģistikas, gan ieguldītā cilvēkresursu viedokļa. Klienti ir minējuši, un arī aptaujas anketā izskan viedoklis, ka šis pakalpojums ir dārgs, bet jau šobrīd 9,68 EUR par izvešanas reizi nenosedz visas izmaksas.

Lai noskaidrotu to respondentu viedokli, kas ir izmantojuši pakalpojumu jautājām "Ja esat izmantojuši big-bag, vai Jūs apmierina veids, kā tiek nodrošināts pakalpojums?". Uz šo jautājumu apskatījām atbildes tiem respondentiem, kas pakalpojumu bija izmantojuši. 11 respondenti, kas bija izmantojuši pakalpojumu, visi bija ar to apmierināti, vien divos gadījumos norādot, ka pakalpojums ir dārgs, kā arī ērtāk būtu izmantot mazākus maisus.

Vēlējāmies noskaidrot šī pakalpojuma vājās puses, jautājot "Ja Jūs neapmierina big-bag pakalpojums, kas būtu jāuzlabo?". Tika saņemtas 10 atbildes, kurās pārsvarā bija norādīts, ka maisi nav estētiski, stāv uz ielas pārāk ilgu laiku, tie ir par lielu un par dārgu.

Ja runājam nevis par konkrētiem pakalpojumiem, bet par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu kopumā, ir svarīgi saprast "Vai Jūs atbalstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmas uzturēšanas izmaksu iekļaušanu atkritumu apsaimniekošanas tarifā vai tam būtu jābūt maksas pakalpojumam?". Uz šo jautājumu tika saņemtas 40 atbildes – atsevišķs maksas pakalpojums, 13 - iekļaut sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Viedoklis ir viennozīmīgs – jāmakā ir tiem, kas pakalpojumu izmantos.

Ir jāizveido jauna kārtība, kas skars visus novada iedzīvotājus. Normatīvie akti ir pateikuši – jāievieš, bet kādu un kā – tas ir pašvaldību un tātad arī pašu iedzīvotāju rokās. Viens no variantiem ir maisi. Jautājām "Kāds ir Jūsu viedoklis par dalītu dārza un virtuves atkritumu vākšanu ar specializētiem maisiem?". Tika saņemtas 43 atbildes ar ļoti dažādiem viedokļiem, no kuriem dominējoši bija trīs – “atbalstītu” 12 atbildēs, viennozīmīgi nē – 9 un kompostēju – 4. Pie šīs sistēmas mīnusiem tika minēts gan tas, ka nav vietas īpašumā, kur šos maisus uzkrāt, gan tas, ka pa visu novadu šie maisi mētāsies dzīvnieku saplesti. Vairākos gadījumos respondentiem nav viedokļa par šo sistēmu, ir pārstāvēts arī viedoklis, ka turpmāk šos atkritumus varētu mest kopā, kas nebūs iespējams normatīvu regulējuma dēļ. Ir uzsvērts, ka maisiem ir jābūt mazākiem, kā arī piedāvāts risinājums, izmantojot konteinerus.

Tieši par konteineru sistēmu bija mūsu nākamais jautājums "Ādažu novadā bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek vākti ar publiski pieejamiem konteineriem. Kāds ir Jūsu viedoklis par šādu pakalpojumu?". Tik saņemtas 39 atbildes, kuras pārsvarā bija atbalstošas. Kā labu risinājumu to novērtēja 22 respondenti. Pie negatīviem aspektiem tika uzsvērts tas, ka gan konteineros, gan blakus tiem varētu tikt novietoti neatbilstoši priekšmeti, veidosies smaka, kā arī ir apgrūtinoši zāli un lapas transportēt un pārbērt konteinerā. Respondenti uzsver, ka konteineriem ir jābūt pietiekamā daudzumā un ar biežu izvešanu. Ir pārstāvēts viedoklis par individuālu konteineru sistēmu bioloģiskajiem atkritumiem.

Nākamais jautājums bija loģisks turpinājums iepriekšējam, jo šādai konteineru sistēmai ir jāatrod vietas, kas apmierinātu visus iedzīvotājus – pietiekami tuvu un tālu no mājām, lai būtu ērti, bet netraucētu. Mēs jautājām "Vai Jūs piekristu publiskā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas konteinera novietošanai pie sava īpašuma?". Viennozīmīgs vairākums – 29 respondenti, atbildēja "Nē", "Jā" tikai - 11, bet 12 gadījumos tika sniegtas papildus atbildes, paskaidrojot negatīvo nostāju. Pārsvarā jau minētie iemesli – smaka, troksnis, nepietiekami daudz vietas. Apkopojot atbildes uz šo un iepriekšējo jautājumu, skaidri ir redzama jau iepriekš novērota tendence – "šķirojam tā, lai ir tuvu un ērti, bet ne pie manas mājas", kas ir pilnībā saprotami, jo objektīvi veidojas neērtības tiešā tuvumā esošajiem īpašumiem.

Kā viens no risinājumiem ir lapu un zāles laukums, kur iedzīvotāji, kam tas ir nepieciešams, var atvest atkritumus. Garkalnes novadā šāds laukums, cerams, būs, jo idejas īstenošana ir noslēguma fāzē. Laukums ir vitāli nepieciešams pašvaldības teritorijas uzturēšanas izmaksu samazināšanai, bet tas būtu pieejams arī iedzīvotājiem. Jautājām "Vai Jūs ar savu transportu vestu lapas un zāli uz dārza un parku atkritumu savākšanas laukumu, ja šāds pakalpojums būtu pieejams?". Atbildes sadalījās līdzīgi - jā – 28, nē – 21, papildus astoņās atbildēs sniedzot komentāru, ka tas būtu atkarīgs no attāluma līdz šādam laukumam.

Lai saprastu, vai arī šogad ir lietderīgi organizēt līdzīgu lapu savākšanas akciju kā iepriekšējā gadā, jautājām "Vai Jums šķita noderīga 2019.gada rudens talka "Lapkritis", kad noteiktos laikos bija pieejama iespēja izbērt lapas kravas automašīnās?". Arī šeit atbildes sadalījās līdzīgi, 31 respondentam atbildot - jā, 26 – nē, neizmantoju. Ja pieņem, ka izlases kopa nosaka vidējo rādītāju novadā, tad vairāk kā pusei šī akcija ir šķitusi noderīga un būtu atkārtojama.

Noskaidrojām "Kā Jūs vēlētos saņemt informāciju par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm?", lai efektīvi samazinātu jau iepriekš izskanējušo viedokli, ka par atkritumu apsaimniekošanu novadā trūks informācijas. Absolūts vairākums (48 respondenti) informāciju vēlētos saņemt ar ikmēneša atkritumu apsaimniekošanas rēķiniem, attiecīgi Avīzē Garkalnes novada vēstis – 7, Garkalnes novada domes mājas lapā – 12, PSIA "Garkalnes Komunālserviss" mājas lapā – 8.

Aptaujas beigās devām iespēju respondentiem izteikt idejas, viedokli un ierosinājumus.... lūks, respondentu sniegtās atbildes:

1. Paldies ka Garkalne risina un cenšas uzlabot atkritumu šķirošanu. Ierosinu samazināt sadzīves atkritumu konteineru izmērus un līdz ar to arī maksu par 1 izvešanas reizi. Jo izvešanas reizes palielināsies, bet konteiners vasarā nesmirdēs pa visu mājas pagalmu.

2. Vairāk publiski pieejamu šķirošanas punktus.

3. Lieliski organizēts darbs, apsveicama komunikācija, liela izvēle un pretimnākšana atkritumu utilizācijas jautājumos

4. Atbalstītu iespēju škirot arī stiklu atsevišķi

5. Būtu ideāli arī stikla konteineri pieprasīt, ja ir nepieciešmība! Esam viesu nams ''Upesrūķi''. Mums jau 3 gadus komunālserviss atsaka stikla pudelēm domāto konteineri. Viesu ir pietiekoši. Pudeļu ir daudz. Tas sarežģī šķirošanu.

6. Nav

7. Atbalstāmi jebkuri pasākumi vides sakārtošanas un atkritumu šķirošanas jomā.

8. Vēlu veiksmi!

9. Uz doto brīdi mani viss apmierina- man ir konteiners, kuru regulāri izved un es to uzturu tīru. Lielie big baltie maisi man ļoti nepatīk, ja stāv pie mājas, jo ,manuprāt, tas ir vizuāli neglīti. Es negribu. Ja tiešām būs obligāti jāšķiro virtuves un dārza atkritumi, tad es esmu par to, ka man ir vēl viens konteineris, tiek doti bezmaksas ieklājami maisi un atkritumi tiek izvesti pēc grafika, maksa nemainās, jo kopējais atkritumu daudzums nemainās-es tos šķiroju.Tas man ir papildus pienakums.

10. Plastmasas savākšanas konteineram ir jābūt lielākam

11. Nav komentāru, jo pati kompostēju ēdienu atkritumus un zāli dārza komposta gatavošanai.

12. Ļoti labprāt šķirotu arī stiklu, bet diemžēl to Jūs nepiedāvājat.

13. Kā jau minēju, Big Bag maisi ir briesmīgi, jo atrodas ielas pusē, stāv mēnešiem, ar kaudzēm, pie vairākām mājām - sakopta novada atzinību šādā veidā neredzēt un nedzirdēt - ierosinājums - ja pieteikts šāds maiss, tad aizvešana pāris dienu laikā, nevis pastāvīga atkritumu kaudze baltā iesaiņojumā

14. Nav

15. Cenu necelt.

16. Publiski pieejamos konteinerus novietot mazāk centrālās vietās. Piemēram, Langstiņos tie ir novietoti pie paša veikala un autobusa pieturas.

17. Veidojot publiski pieejamu atkritumu konteineru sistēmu faktiski ir neiespējami nodrošināt elementāru kārtību pie tiem. Varbūt šajā gadījumā jāveido čipu un videonovērošanas sistēmas, lai nodrošinātu kārtību.

18. Būtu jauki Sēņu ielā arī izvietot konteineru papīra un plastmasas šķirošanai

Paldies par jūsu veltīto laiku! Jūsu atbildes kopā ar mūsu ziņojumu tiks iesniegtas Garkalnes novada Domē. Mums kopīgi ir jāatrod labākais risinājums atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidei Garkalnes novadā. Informācija par jaunumiem sekos ikmēneša rēķinos un mūsu mājas lapā.