LVRu
Mājas lapas lietošanas noteikumi
Lūdzu rūpīgi izlasiet Garkalnes Komunālservisss mājas lapas (Mājas Lapa) izmantošanas noteikumus (Noteikumi). Apmeklējot Mājas Lapu, Jūs piekrītat Noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, Jums nav atļauts apmeklēt Mājas Lapu. Noteikumi var tikt jebkurā laikā grozīti pēc Garkalnes Komunālservisa ieskatiem, neinformējot Mājas Lapas apmeklētājus par izmaiņām tajos. Šādu grozījumu ievietošana Mājas Lapā aizstāj atsevišķu paziņojumu katram Mājas Lapas apmeklētājam par grozījumiem Noteikumos.

Garkalnes Komunālserviss negarantē Mājas Lapas pieejamību tās apmeklētājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām. Garkalnes Komunālserviss patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas Lapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvas pieejas nodrošināšanu Mājas Lapai. Garkalnes Komunālserviss negarantē Mājas Lapā pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti.

Garkalnes Komunālserviss neatbild par jebkāda veida zaudējumiem/izdevumiem, kas radušies Mājas Lapas izmantošanas rezultātā vai sakarā ar to, ka Mājas Lapa vai Mājas Lapā piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams, arī ja Garkalnes Komunālservissi ir bijis paziņots par šādu zaudējumu/izdevumu rašanos vai ja Garkalnes Komunālservisam ir bijis zināms par Mājas Lapas darbības traucējumiem vai kļūdām tajā.

Mājas Lapā sniegtā informācija nav uzskatāma par Garkalnes Komunālservisss saistošu piedāvājumu, ja vien Mājas Lapā nav norādīts pretējais. Mājas Lapā ievietotajiem dokumentu paraugiem ir tikai informatīvs raksturs. Garkalnes Komunālservisss Mājas Lapā esošās informācijas izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Garkalnes Komunālservisu un Mājas Lapas apmeklētāju. Jebkādas juridiskās attiecības starp Garkalnes Komunālservisu un Mājas Lapas apmeklētāju par konkrētā pakalpojuma izmantošanu rodas tikai pusēm parakstot atsevišķu līgumu par konkrētā pakalpojuma izmantošanu.

Mājas Lapa var saturēt saites uz trešajām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Garkalnes Komunālserviss neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju vai piedāvāto pakalpojumu, kas tiek sniegts trešajām personām piederošā vai pārraudzītā mājas lapā.

Mājas Lapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, mājas lapā ietvertā informācija, mājas lapas dizains, audio un/vai vizuālais noformējums, bet ne tikai, ir Garkalnes Komunālservisss intelektuālais īpašums un autortiesību objekts. Mājas Lapas satura pilnīga vai daļēja kopēšana, nodošana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta Garkalnes Komunālservisss rakstiska piekrišana. Minētais aizliegums nav attiecināms uz gadījumiem, kad personīgai un nekomerciālai lietošanai tiek lejupielādēta, demonstrēta vai izdrukāta Mājas Lapā esošā informācija. Atsaukšanās uz Mājas Lapā publiski pieejamu dokumentu un informāciju ir pieļaujama, ja tiek norādīts informācijas avots. Mājas lapā izmantoto preču zīmju publicēšana, reproducēšana, izplatīšana vai citāda izmantošana bez Garkalnes Komunālservisss rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Šie noteikumi ir piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38