LVRu
Par ūdenssaimniecības tarifu

Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” informē, ka 26.07.2016. Garkalnes novada Domes sēdē ir pieņemts lēmums par ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu. Tas aprēķināts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” prasībām. Šobrīd uzņēmums Garkalnē apsaimnieko četrus ūdens urbumus, kā arī četras bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk – NAI), ūdenssaimniecības pakalpojumu apgrozījums ir tikai 2,5 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma.

Tarifa izmaiņas bija nepieciešamas jo, sakarā ar dziļurbuma Kāpu ielā 17, Garkalnē, pieņemšanu valdījumā, būtiski mainījies iegūtais ūdens apjoms. Ir pieaudzis arī attīrīto notekūdeņu apjoms un NAI uzturēšanas izmaksas sakarā ar NAI Sporta ielā un Kodēs pieņemšanu valdījumā. Vēlamies uzsvērt, ka izmaksas ir lielā mērā atkarīgas no iedzīvotāju paradumiem – ja kanalizācijas sistēmā nonāk daudz sadzīves ķīmijas, higiēnas preces un citi priekšmeti, tad bioloģisko iekārtu apkalpošana izmaksas arī pieaug.

Līdz šim spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2009.gadā. Uzņēmumam ir izdevies samazināt ūdensapgādes tarifu par 18%, taču ir nācies palielināt kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu, jo spēkā esošā tarifā nav ietvertas nozīmīgas NAI ikdienas uzturēšanas izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu. Kopš 2009.gada ir palielināts dabas resursu nodoklis par piesārņojošo vielu emisiju, kā arī daudz stingrākas ir kļuvušas vides stāvokļa kontroles prasības.

Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” pieņemto ūdensapgādes tarifu 0,68 EUR/m3 + PVN un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu 1,19 EUR/m3 + PVN piemēros visā Garkalnes novada apdzīvotas vietas Garkalne teritorijā sākot ar 2016.gada 1.septembri. Vēlamies uzsvērt, ka tas joprojām ir zemākais tarifs visā Garkalnes novadā!

 Ar cieņu,

PSIA “Garkalnes Komunālserviss”

 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38